فـولـادهــا

به طور کلی فولادهای مورد استفاده در صنعت و قالبسازی به دسته های زیر تقسیم می شوند که هر کدام دارای مصارف و قابلیت های ویژه مخصوص به خود هستند. لذا ما در این سایت با پیاده سازی جدول این فولادها تحت استانداردهای مختلف به بررسی آنها پرداخته ایم.
انواع فولادها عبارتند از  :

1- فولادهای ابزاری
 فولادهای ابزاری گرمکار
 فولادهای ابزاری سردکار
 فولادهای ابزاری کربنی

2- فولادهای ساختمانی
 فولادهای ساختمانی آلیاژی
 فولادهای ساختمانی کربنی

3-  فولادهای بلبرینگی
4-  فولادهای نسوز
5-  فولادهای فنری
6-  فولادهای ضد زنگ  
7-  فولادهای ضد اسید و قلیا
8-  فولادهای تندبر (خشکه هوایی)

فولادهای ابزاری گرمکار

این دسته از فولادها به چهار دسته فولاد با ویژگی ها و موارد مصرف مشخص طبقه بندی می شوند که طبق استاندارد W.Nr  آلمان به ترتیب زیر می باشند. کلیه خصوصیات آنها  همراه با جدول های مربوطه در صفحات پیوندی مربوط  به آنها ارائه شده است :
فولاد ابزاری گرمکار  2567
فولاد ابزاری گرمکار  2344
فولاد ابزاری گرمکار  2312
فولاد ابزاری گرمکار  2713

فولادهای ابزاری سردکار

این دسته از فولادها به پنج دسته فولاد با ویژگی ها و موارد مصرف مشخص طبقه بندی می شوند که طبق استاندارد W.Nr  آلمان به ترتیب زیر می باشند. کلیه خصوصیات آنها  همراه با جدول های مربوطه در صفحات پیوندی مربوط به آنها ارائه شده است :
فولاد ابزاری سردکار 2080
فولاد ابزاری سردکار 2436
فولاد ابزاری سردکار 2542
فولاد ابزاری سردکار 2510
فولاد ابزاری سردکار 2210